千字文
s0nd9r

千字文,由南北朝时期梁朝散骑侍郎、给事中周兴嗣编纂、一千个汉字组成的韵文(在隋唐之前,不押韵、不对仗的文字,被称为“笔”,而非“文”)。梁武帝(502—549年)命人从王羲之书法作品中选取1000个不重复汉字,命员外散骑侍郎周兴嗣编纂成文。全文为四字句,对仗工整,条理清晰,文采斐然。《千字文》语句平白如话,易诵易记,并译有英文版、法文版、拉丁文版、意大利文版,是中国影响很大的儿童启蒙读物。

tiān xuán huáng zhòu hóng huāng
yuè yíng chén xiǔ liè zhāng
宿
hán lái shǔ wǎng qiū shōu dōng cáng
rùn chéng suì táo yáng
yún téng zhì jié wéi shuāng
jīn shēng shuǐ chū kūn gāng
jiàn hào què zhū chēng guāng
guǒ zhēn nài cài zhòng jiè jiāng
hǎi xián dàn lín qián xiáng
lóng shī huǒ niǎo guān rén huáng
shǐ zhì wén nǎi shāng
tuī wèi ràng guó yǒu táo táng
diào mín zuì zhōu yīn tāng
zuò cháo wèn dào chuí gǒng píng zhāng
ài shǒu chén róng qiāng
xiá ěr shuài bīn guī wáng
míng fèng zài zhú bái shí chǎng
huà bèi cǎo lài wàn fāng
gài shēn cháng
gōng wéi yǎng gǎn huǐ shāng
zhēn jié nán xiào cái liáng
zhī guò gǎi néng wàng
wǎng tán duǎn shì cháng
xìn shǐ nán liáng
使
bēi rǎn shī zàn gāo yáng
jǐng xíng wéi xián niàn zuò shèng
jiàn míng xíng duān biǎo zhèng
kōng chuán shēng táng tīng
huò yīn è yuán shàn qìng
chǐ fēi bǎo cùn yīn shì jìng
shì jūn yuē yán jìng
xiào dāng jié zhōng jìn mìng
lín shēn báo xīng wēn qìng
lán xīn sōng zhī shèng
chuān liú yuān chéng yìng
róng zhǐ ruò yán ān dìng
chū chéng měi shèn zhōng lìng
róng suǒ shèn jìng
xué yōu dēng shì shè zhǐ cóng zhèng
cún gān táng ér yǒng
shū guì jiàn bié zūn bēi
shàng xià chàng suí
wài shòu xùn fèng
zhū shú yōu ér
kǒng huái xiōng tóng lián zhī
怀
jiāo yǒu tóu fēn qiē zhēng
rén yǐn zào
jié lián tuì diān pèi fěi kuī
退
xìng jìng qíng xīn dòng shén
shǒu zhēn zhì mǎn zhú
jiān chí cāo hǎo jué
huá xià dōng èr jīng
西
bèi máng miàn luò wèi jīng
gōng diàn pán lóu guān fēi jīng
殿
xiě qín shòu huà cǎi xiān líng
bǐng shè páng jiá zhàng duì yíng
yán shè sègrave; chuī shēng
shēng jiē biàn zhuàn xīng
yòu tōng guǎng nèi zuǒ chéng míng
广
fén diǎn qún yīng
gǎo zhōng shū jīng
稿
luó jiāng xiàng xiá huái qīng
fēng xiàn jiā qiān bīng
gāo guān péi niǎn zhèn yīng
shì chǐ chē jià féi qīng
gōng mào shí bēi míng
pán yǐn zuǒ shí ā héng
yǎn zhái wēi dàn shú yíng
huán gōng kuāng ruò qīng
huí hàn huì yuè gǎn dīng
jùn duō shì shí níng
jìn chǔ gēng zhào wèi kùn héng
jiǎ miè guó jiàn huì méng
zūn yuē hán fán xíng
jiǎn yòng jūn zuì jīng
xuān wēi shā chí dān qīng
jiǔ zhōu bǎi jùn qín bìng
yuè zōng tài dài chán zhǔ yún
yàn mén sài tián chì chéng
kūn chí jié shí dòng tíng
kuàng yuǎn mián miǎo yán xiù yǎo míng
zhì běn nóng jià
chù zǎi nán shǔ
shuì shú gòng xīn quàn shǎng chù zhì
mèng dūn shǐ bǐng zhí
shù zhōng yōng láo qiān jǐn chì
líng yīn chá jiàn mào biàn
jué jiā yóu miǎn zhī zhí
xǐng gōng jiè chǒng zēng kàng
dài jìn chǐ lín gāo xìng
liǎng shū jiàn jiè shuí
suǒ xián chù chén liào
qiú xún lùn sǎn xiāo yáo
xīn zòu lěi qiǎn xiè huān zhāo
de yuán mǎng chōu tiáo
wǎn cuì tóng zǎo diāo
chén gēn wěi luò piāo yáo
you kūn yùn líng jiàng xiāo
dān wán shì náng xiāng
yóu yōu wèi zhǔ ěr yuán qiáng
shàn cān fàn shì kǒu chōng cháng
bǎo pēng zǎi yàn zāo kāng
qīn jiù lǎo shào liáng
qiè fǎng shì jīn wéi fáng
wán shàn yuán jié yín zhú wěi huáng
zhòu mián mèi lán sǔn xiàng chuáng
xián jiǔ yàn jié bēi shāng
jiǎo shǒu dùn yuè qiě kāng
hòu zhēng cháng
sǎng zài bài sǒng kǒng huáng
jiān dié jiǎn yào shěn xiáng
hài gòu xiǎng zhí yuàn liáng
luó hài yuè chāo xiāng
zhū zhǎn zéi dào huò pàn wáng
shè liáo wán qín ruǎn xiāo
tián lún zhǐ jūn qiǎo rèn diào
shì fēn bìng jiē jiā miào
máo shī shū gōng pín yán xiào
姿
nián shǐ měi cuī huī lǎng yào
xuán xuán huì huán zhào
zhǐ xīn xiū yǒng suí shào
yǐn lǐng yǎng láng miào
shù dài jīn zhuāng pái huái zhān tiào
lòu guǎ wén méng děng qiào
wèi zhù zhě yān zāi